Kanslisvar avseende Swedacs förslag om upphävande av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan Typ A (besiktningsorgan) för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. (STAFS 1999:4)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.