Kanslisvar avseende Trafikanalys förslag till ändringar i bilaga 1 till föreskrifter om uppgifter till statistik om vägtrafik m.m. (TRAFAFS 2012:1)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.