Förslag till ändring i föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om kommunikationsvanor

Rubricerade ärende, ert diarienummer Sta 2020/8, har remitterats till Regelrådet.   Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Trafikanalys förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunikationsvanor

I föreskriftsförslaget anges att uppgifter till statistik om kommunikationsvanor ska lämnas av näringsidkare, som valts ut med statistiska metoder och som bedriver verksamhet inom någon av branscherna gruvor, mineralutvinning, tillverkningsindustri, parti- och detaljhandel eller jordbruk, skogsbruk eller fiske. De uppgifter som ska lämnas framgår av bilaga 1 till föreskriftsförslaget. Därutöver föreslås inom vilken tid de efterfrågade uppgifterna ska lämnas, samt... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-trafikanalys-forslag-till-foreskrifter-om-uppgifter-till-statistik-om-kommunikationsvanor/

Kanslisvar avseende Trafikanalys förslag till ändringar i bilaga 1 till föreskrifter om uppgifter till statistik om vägtrafik m.m. (TRAFAFS 2012:1)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Trafikanalys remiss om ändringar i statistikföreskrifter

I remissen föreslås nya föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas in till statistik till Trafikanalys avseende bantrafik. Föreskrifterna avser ersätta de nu gällande föreskrifterna på området (KAMFS 2012:3, TRAFAFS 2012:3). De nya föreskrifterna föreslås främst då det finns behov av att anpassa föreskrifterna till utvecklingen i sektorn. Enkäterna som fogas till de nya föreskrifterna innehåller några förändringar av de... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-trafikanalys-remiss-om-andringar-i-statistikforeskrifter/

Alla nyheter