Förslag till ändring i föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om kommunikationsvanor

Rubricerade ärende, ert diarienummer Sta 2020/8, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Trafikanalys förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunikationsvanor

I föreskriftsförslaget anges att uppgifter till statistik om kommunikationsvanor ska lämnas av näringsidkare, som valts ut med statistiska metoder och som bedriver verksamhet inom någon av branscherna gruvor, mineralutvinning, tillverkningsindustri, parti- och detaljhandel eller jordbruk, skogsbruk eller fiske. De uppgifter som ska lämnas framgår av bilaga 1 till föreskriftsförslaget. Därutöver föreslås inom vilken tid de efterfrågade uppgifterna ska lämnas, samt möjligheten till undantag från föreskrifterna.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

 

Kanslisvar avseende Trafikanalys förslag till ändringar i bilaga 1 till föreskrifter om uppgifter till statistik om vägtrafik m.m. (TRAFAFS 2012:1)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Trafikanalys remiss om ändringar i statistikföreskrifter

I remissen föreslås nya föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas in till statistik till Trafikanalys avseende bantrafik. Föreskrifterna avser ersätta de nu gällande föreskrifterna på området (KAMFS 2012:3, TRAFAFS 2012:3). De nya föreskrifterna föreslås främst då det finns behov av att anpassa föreskrifterna till utvecklingen i sektorn. Enkäterna som fogas till de nya föreskrifterna innehåller några förändringar av de uppgifter som ska lämnas. I bilaga 1 och bilaga 2 föreslås bl.a. en underkategori till fordon med dragförmåga. Enligt förslaget ska det lämnas uppgifter om antalet fordon utrustade för att fungera med tågledningssystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS). Systemet finns på nybyggda och uppgraderade banor. I bilaga 2 föreslås också att fordonstyp och antal motorvagnar ska fyllas i. Det föreslås vidare att undersökningens sista svarsdatum bör tidigareläggas en månad. Syftet med datumändringen är att statistiken ska bli färdig snabbare och få bättre kvalité.

Trafikanalys förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om bantrafik m.m.

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag i förhållande till nu gällande reglering på området. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Trafikanalys förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om postverksamhet m.m.

Trafikanalys förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om postverksamhet m.m. Rubricerade ärende, diarienummer Sty 2011/232, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om sjöfart m.m.

Förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om sjöfart m.m. Rubricerat ärende, ert diarienummer Sty 2011/202, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Trafikanalys förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om vägtrafik m.m.

Trafikanalys förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om vägtrafik m.m. Rubricerat ärende, ert diarienummer Sty 2011/144, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför, i de delar som omfattas av Regelrådets granskning, begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter