Kanslisvar avseende Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av en sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.