Kanslisvar avseende Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.