Kanslisvar avseende utkast till lagrådsremiss Dubbelprövningsförbudet och andra rättsäkerhetsfrågor i skatteförfarandet

 Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.