Kanslisvar över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2001:1) om avgift för meddelande av behörighet att utföra elinstallationsarbete

Det framgår av remissen att föreskrifterna som upphävs rör sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2p. förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244) ska förordningen inte tillämpas på föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.