Kanslisvar över Finansdepartementets remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser för AIF-förvaltare

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

AIF-förvaltare