Kanslisvar över Landsbygdsdepartementets lagrådsremiss om ändringar i fiskerilagen

Remissen inkom till oss den 19 februari 2014 och senaste svarstid angavs till 6 mars 2014. Regelrådet behöver som regel minst två veckors remisstid för att kunna behandla ett ärende varför bedömningen gjordes att rubricerade ärende inte kunde tas upp på rådets sammanträde den 26 februari. Regelrådet sammanträder nästa gång den 12 mars 2014. Då vår förfrågan om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.