Kanslisvar över Näringsdepartementets remiss om Transportstyrelsen fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafik på väg: Konsekvenserna av att införa en möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd genom klampning av fordon m.m.

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.