Kanslisvar över Sjöfartsverkets remiss om förslag till ändrade föreskrifter om taxa för isbrytning på beställning och mot ersättning

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.