Kanslisvar över Skatteverkets remiss om föreskrifter om värdering av småhusenheter vid allmän fastighetstaxering 2015

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.