Kanslisvar över Skolverkets remiss om ändring i föreskrift (SKOLFS 2011:12) om bedömningsgrunder för de färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning till dansutbildningen

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

dansutbilding