Kanslisvar över Skolverkets remiss om ändring i föreskrifterna SKOLFS 2010:94 och SKOLFS 2010:48 samt meddelande om ny föreskrift om ämnesplan för ämnet hälsovård i gymnasieskola och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.