Kanslisvar över Trafikverkets förslag till föreskrifter för väg E22 i Skåne län

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.