Kanslisvar över Transportstyrelsens remiss om förslag till föreskrifter och allmänna råd om alarmeringstjänst och flygräddningstjänst

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.