Kanslisvar över Transportstyrelsens remiss om upphävande av föreskrift (TSFS 2011:107) om tekniska specifikationer för driftkompatibilitet vad gäller säkerhet i järnvägstunnlar

Förslaget är såvitt kan bedömas en direkt följd av en EU-förordning och omfattas därmed inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärend