Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.7-H19-02977, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att delar av förslaget som avser fortsatta nationella undantag för användning av kvicksilver inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig. I den del som det skulle kunna ge effekter av betydelse har Regelrådet kunnat konstatera att förslaget följer av EU-rätten och förslagsställarens handlingsutrymme har såvitt kan bedömas varit synnerligen begränsat.