Kemikalieinspektionens förslag till ändrade föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; bestämmelser om kvicksilver och leksaker

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget huvudsakligen inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig. I den del som det skulle kunna ge effekter av betydelse har Regelrådet kunnat konstatera att förslaget följer av EU-rätten och förslagsställarens handlingsutrymme har såvitt kan bedömas varit synnerligen begränsat.