Kemikalieinspektionens konsekvensanalys – Undantag från språkkrav för vissa desinfektionsmedel

Rubricerade ärende, ert diarienummer H20-04623, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i uppgift att granska kvaliteten på konsekvensutredningar som ligger till grund för förslag till föreskrifter. Eftersom föreskrifterna i detta fall har beslutats innan konsekvensutredningen har upprättats omfattas inte konsekvensutredningen av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över remissen.