Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder

Såvitt Regelrådet kan bedöma har förslagsställarens utrymme att självständigt utforma
sitt författningsförslag varit begränsat i förhållande till förordning (EU) 2017/1131 om penningmarknadsfonder. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som
förslaget medför får därmed anses härröra från överordnad författning. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i ärendet.