Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

Rubricerat ärende, diarienummer Fi2017/04112/V, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får
effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.