Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (SOU 2020:11)

Rubricerat ärende, diarienummer Ju2020/00999/L4, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.