Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2019/00754/V, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till EU:s förordning om värdepapperisering. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.