Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter

Rubricerade ärende, diarienummer S2018/04914/FS, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till författning varit synnerligen begränsat i förhållande till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

Taggar:

lagen om tobak