Kompletterande promemoria: Kameraövervakning vid åteljakt efter vildsvin

Rubricerade ärende, diarienummer N2015/06665/RS, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.