Kompletterande remiss avseende ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Rubricerade ärende, ert diarienummer RG 2020/387, har remitterats till Regelrådet.

De föreslagna reglernas konsekvenser synes i allt väsentligt överensstämma med de som Regelrådet yttrade sig över den 2 september 2020 (vårt diarienummer RR 2020-198, ert diarienummer RG 2020/387), utan att konsekvensutredningen har kompletterats. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.