Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om resolution

Remissen innehåller förslag till ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution. Ändringarna innebär ett införande av ett krav på vissa svenska företag som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution att upprätta ett register över finansiella avtal. Förslaget innehåller också bestämmelser om vad registret ska innehålla samt när och på vilket sätt de berörda företagen ska lämna uppgifter ur registret... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andrade-foreskrifter-om-resolution/

Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution

Remissen innehåller förslag till ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti och (RGKFS 2015:2) om resolution. De föreslagna ändringarna innebär att det i föreskrifterna införs förtydligande bestämmelser avseende uppgiftsskyldigheten för de institut som omfattas av lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och de företag som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution. Ändringarna innebär också att de uppgifter som idag lämnas på... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andrade-foreskrifter-om-insattningsgaranti-och-resolution/

Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Remissen innehåller förslag till ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2011:2) om insättningsgaranti. Ändringarna innebär att instituten ska lämna ytterligare uppgifter till Riksgälden för att myndigheten ska kunna betala ut ersättning vid ett ersättningsfall. De föreslagna ändringarna riktar sig till kreditinstitut och de värdepappersbolag som har tillstånd att ta emot kunders medel på konto (institut).

Yttrande över förslag till ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter om resolution

De föreslagna ändringarna innebär att det i föreskrifterna (RGKFS 2015:2) om resolution bland annat införs bestämmelser om hur stor andel av de globalt, europeiskt respektive nationellt systemviktiga resolutionsenheterna som får omfattas av ett alternativt efterställningskrav, avgifter för ansökningar om tillstånd för återköp m.m. av kvalificerade skuldinstrument, hur det högsta förfogandebeloppet ska beräknas och vilka uppgifter om kravet på kapitalbas och... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andringar-i-riksgaldskontorets-foreskrifter-om-resolution/

Alla nyheter