Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2018/01274/UH, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget såvitt kan bedömas inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 412 KB)