Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2018/01274/UH, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget såvitt kan bedömas inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.