Komplettering till promemorian Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon – förslag till förordningsändringar för att genomföra Europarlamentets och rådets direktiv 2015/719/EU (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2017/00757/MRT, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.