Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3)

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2020/00305/RS, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.