Konkursförfarandet (Ds 2019:31)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ju2019/04217/L2, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.