Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete, Ds 2018:7

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2018/01460/EMA, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.