Yttrande över förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:91) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)

IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) är en internationellt tvingande överenskommelse för sjötransporter av förpackat farligt gods. Koden ges ut i reviderad form vartannat år. Till följd av den senaste omarbetningen föreslår Transportstyrelsen att TSFS 2009:91 ändras och samtidigt ges ut som ett omtryck. Ändringarna omfattar bl.a. bestämmelser om klassificering, förpackning, märkning och stuvning av farligt gods. Den harmoniserade regleringen ska leda till minskade säkerhetsrisker för ombordvarande personal och ett utökat miljöskydd.