Yttrande över förslag om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:98) om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLASfartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:102) om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSCkoden 2000)

De av Transportstyrelsen föreslagna ändringarna i TSFS 2009:98 avser införlivning av resolutioner och ändringar som beslutats av den internationella sjöfartsorganisationen IMO. Resolution MSC.291(87) gäller krav på fast installerat gasdetekteringssystem som mäter kolväten. Kravet gäller enbart tankfartyg byggda 1 januari 2012 eller senare och med en dödvikt överstigande 20 000 ton. Undantag gäller för tankfartyg som försett motsvarande utrymmen med inertgas samt för pumprum. En nyhet är [MSC.311(88)] att fasta branddetekteringssystem tillåts vara kopplade till vissa andra system, tex. ”decision management system”, sprinkler- och röksugssystem och intern TV. Vidare ska branddetekteringssystem nära bryggan vara testade för elektromagnetisk kompatibilitet. Den ändring som avser säkerheten på höghastighetsfartyg (TSFS 2009:102) gäller metoder för att testa brandsäkerheten i inredningsmaterial.