Konsumentverkets förslag till föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av inomhusfärger och inomhuslacker samt utomhusfärger och utomhuslacker

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2008/1042-1043, har remitterats till Regelrådet. Med hänsyn till det stora antal remisser som kommit in till Regelrådet under senare tid avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende. Regelrådet har tidigare tagit ställning till liknande ärenden om kriterier för miljömärkning, se exempelvis Regelrådets ärende med diarienummer N2008:05/2009/292.