Yttrande över Konsumentverkets förslag till föreskrifter om information om enhetspriser för alternativa drivmedel (KOVFS 2021:XX)

Föreskriftsförslaget innehåller bestämmelser om skyldigheten att vid tankstationer lämna information till konsumenter om enhetspriser för alternativa drivmedel. Informationsskyldigheten avser bemannade tankstationer till vilka konsumenter har allmän tillgång och som tillhandahåller minst tre drivmedelstyper, varav minst ett utgör ett alternativt drivmedel enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-konsumentverkets-forslag-till-foreskrifter-om-information-om-enhetspriser-for-alternativa-drivmedel-kovfs-2021xx/

Yttrande över Konsumentverkets föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer

Förslaget avser nya föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer. Enligt förslaget ska det finnas lättillgänglig information om trafikstörningar på transportörens webbplats, liksom information om resenärers rättigheter enligt innehåll som specificeras i bilaga till föreskriften. Det ska finnas en hyperlänk till informationsmeddelanden i nära anslutning till informationen om trafikstörningar. Vidare ska det finnas lättillgänglig information om allmänna avtalsvillkor på webbplatsen. Det ska... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-konsumentverkets-foreskrifter-om-information-till-kollektivtrafikresenarer/

Förslag till Konsumentverkets föreskrifter om näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter

Rubricerade ärende, diarienummer 2018/984, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Konsumentverkets revidering av allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp

Rubricerat ärende, diarienummer 2018/529, har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Alla nyheter