Yttrande över Konsumentverkets förslag till föreskrifter om information om enhetspriser för alternativa drivmedel (KOVFS 2021:XX)

Föreskriftsförslaget innehåller bestämmelser om skyldigheten att vid tankstationer lämna information till konsumenter om enhetspriser för alternativa drivmedel. Informationsskyldigheten avser bemannade tankstationer till vilka konsumenter har allmän tillgång och som tillhandahåller minst tre drivmedelstyper, varav minst ett utgör ett alternativt drivmedel enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.

Det föreslås att på bemannade tankstationer ska en jämförelse mellan enhetspriser för alternativa drivmedel visas i informationssyfte. De drivmedel som ska ingå är diesel, bensin, el, fordonsgas (naturgas/biogas), E85 och HVO100. Följande text ska framgå av informationen: ”Tabellen visar en nationell jämförelse mellan olika drivmedels genomsnittliga enhetspriser. Priset du tankar för idag kan därför vara ett annat. Läs mer på Bilsvar.se.” Om jämförelsen lämnas i tryckt format ska den ha minst formatet 210 × 297 mm (A4-format). Om informationen istället lämnas på en digital bildskärm ska storleken på informationen på bildskärmen minst motsvara 210 x 297 mm (A4-format).

Informationen ska placeras i närheten av pumpanordningarna, i anslutning till tankstationens butiksentré eller i tankstationens butik. Informationen ska vara framträdande och får inte vara vilseledande eller förvirrande för konsumenterna. Enhetspriserna i jämförelsen ska uppdateras varje kalenderkvartal. Referensfordonen i jämförelsen ska uppdateras varje kalenderår.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2021.

Yttrande över Konsumentverkets föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer

Förslaget avser nya föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer. Enligt förslaget ska det finnas lättillgänglig information om trafikstörningar på transportörens webbplats, liksom information om resenärers rättigheter enligt innehåll som specificeras i bilaga till föreskriften. Det ska finnas en hyperlänk till informationsmeddelanden i nära anslutning till informationen om trafikstörningar.

Vidare ska det finnas lättillgänglig information om allmänna avtalsvillkor på webbplatsen. Det ska dessutom finnas tillgänglig information om biljettpriser, tidtabeller och linjesträckningar och i samband med ändring av tidtabell eller linjesträckning ska transportören särskilt informera om detta. Vidare ska det finnas information om tillgänglighet till fordon, stationer och hållplatser enligt en specificerad lista på 14 punkter. Information ska även finnas avseende möjlighet att medföra cyklar och villkor för det samt information om hur transportören kan kontaktas.

 

När det gäller information i mobil applikation ska motsvarande uppgifter finnas som för den som gäller för webbplats, men anpassad efter utrymmet som är möjligt med hänsyn till tekniken.

 

Avseende information på hållplatser ska den lämnas genom digitala informationstavlor eller utrop eller liknande i den mån det är möjligt. Information om varaktiga trafikstörningar som berör hållplatsen eller linjesträckningar ska alltid finnas tillgänglig på hållplatsen. Informationen ska lämnas så snart som möjligt efter att transportören får kännedom om trafikstörningen. Information om resenärers rättigheter ska ges via hänvisning till webbplats. Information om tidtabeller och linjesträckor ska framgå på hållplatsen, likaså ska det finnas information på hållplatsen om kontaktuppgifter till transportören.

 

När det gäller information ombord på fordonet ska det tillhandahållas sådan om förändringar i avgångs- och ankomsttider, ersättningstrafik och ändrade resrutter som gäller den aktuella resan. Informationen ska ges via audiovisuella utrop om det är möjligt med hänsyn till fordonets utformning och så snart transportören får kännedom om trafikstörningen samt i den utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till störningens art och omfattning. Särskild hänsyn ska tas till personer med funktionsnedsättning. Viss information enligt särskild bilaga i föreskrifterna ska finnas gällande resenärers rättigheter. Därutöver ska det finnas synlig information ombord gällande allmänna avtalsvillkor, tidtabeller och linjesträckor samt kontaktuppgifter till transportören.

Förslag till Konsumentverkets föreskrifter om näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter

Rubricerade ärende, diarienummer 2018/984, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Konsumentverkets revidering av allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp

Rubricerat ärende, diarienummer 2018/529, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Remiss revidering av Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter

Rubricerade ärende, diarienummer 2016/119, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter

Rubricerade ärende, diarienummer 2016/1534, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

Konsumentverkets förslag till föreskrifter om prisinformation

Konsumentverkets förslag till föreskrifter om prisinformation Rubricerade ärende, diarienummer 2011/417, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Konsumentverkets förslag till föreskrifter om leksakers säkerhet

Remissen innehåller ett förslag om Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet. Förslaget föranleds av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet. Anledningen till att direktivet har utarbetats är att olycksstatistik och farliga leksaker på marknaden visar att de krav som ställs på leksaker inte är tillfredsställande. Förslaget, vilket föreslås träda ikraft den 20 juli 2011, avses ersätta Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1993:9) om leksakers säkerhet.

Konsumentverkets förslag till föreskrifter om ändring i Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1993:9) om leksakers säkerhet

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Konsumentverkets förslag till föreskrifter om ändring i Konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd (KOVFS 1993:3) om paketresor

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2008/1469, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Konsumentverkets förslag till föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av inomhusfärger och inomhuslacker samt utomhusfärger och utomhuslacker

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2008/1042-1043, har remitterats till Regelrådet. Med hänsyn till det stora antal remisser som kommit in till Regelrådet under senare tid avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende. Regelrådet har tidigare tagit ställning till liknande ärenden om kriterier för miljömärkning, se exempelvis Regelrådets ärende med diarienummer N2008:05/2009/292.

Yttrande över Konsumentverkets förslag till föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av textilprodukter

De föreslagna föreskrifterna är en följd av kommissionens beslut (2009/568/EG) om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke, den s.k. EU-blomman, för textilprodukter. Konsumentverket får enligt 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning meddela föreskrifter om dessa kriterier. Det ankommer däremot inte på Konsumentverket att reglera eller pröva ansökningar om EU-blomman. Enligt 1 § nämnda förordning ankommer det i stället på Miljömärkning Sverige AB (f.d. SIS Miljömärkning) att pröva sådana ansökningar.

Yttrande över Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av mjukpapper

De föreslagna föreskrifterna är en följd av kommissionens beslut (2009/568/EG) om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke, den s.k. EU-blomman, för mjukpapper. Konsumentverket får enligt 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning meddela föreskrifter om dessa kriterier. Det ankommer däremot inte på Konsumentverket att reglera eller pröva ansökningar om EU-blomman. Enligt 1 § nämnda förordning ankommer det i stället på Miljömärkning Sverige AB (f.d. SIS Miljömärkning) att pröva sådana ansökningar.

Yttrande över Konsumentverkets förslag till föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av logitjänster

De föreslagna föreskrifterna är en följd av kommissionens beslut (2009/568/EG) om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke, den s.k. EU-blomman, för logitjänster. Konsumentverket får enligt 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning meddela föreskrifter om dessa kriterier. Det ankommer däremot inte på Konsumentverket att reglera eller pröva ansökningar om EU-blomman. Enligt 1 § nämnda förordning ankommer det i stället på Miljömärkning Sverige AB (f.d. SIS Miljömärkning) att pröva sådana ansökningar.

Yttrande över Konsumentverkets förslag till nya föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av madrasser

De föreslagna föreskrifterna är en följd av kommissionens beslut (2009/568/EG) om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke, den s.k. EU-blomman, för madrasser. Konsumentverket får enligt 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning meddela föreskrifter om dessa kriterier. Det ankommer däremot inte på Konsumentverket att reglera eller pröva ansökningar om EU-blomman. Enligt 1 § nämnda förordning ankommer det i stället på Miljömärkning Sverige AB (f.d. SIS Miljömärkning) att pröva sådana ansökningar.

Yttrande över Konsumentverkets förslag till nya föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av hårda beläggningar

De föreslagna föreskrifterna är en följd av kommissionens beslut (2009/568/EG) om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke, den s.k. EU-blomman, för hårda beläggningar. Konsumentverket får enligt 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning meddela föreskrifter om dessa kriterier. Det ankommer däremot inte på Konsumentverket att reglera eller pröva ansökningar om EU-blomman. Enligt 1 § nämnda förordning ankommer det i stället på Miljömärkning Sverige AB (f.d. SIS Miljömärkning) att pröva sådana ansökningar.

Yttrande över Konsumentverkets förslag till föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av skodon

De föreslagna föreskrifterna är en följd av kommissionens beslut (2009/568/EG) om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke, den s.k. EU-blomman, för skodon. Konsumentverket får enligt 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning meddela föreskrifter om dessa kriterier. Det ankommer däremot inte på Konsumentverket att reglera eller pröva ansökningar om EU-blomman. Enligt 1 § nämnda förordning ankommer det i stället på Miljömärkning Sverige AB (f.d. SIS Miljömärkning) att pröva sådana ansökningar. I den upprättade konsekvensutredningen anförs att de kostnader som kan uppkomma i samband med ansökan om och innehav av en EU-blomma inte föranleds av de nu aktuella föreskrifterna. Regelrådet kan ansluta sig till denna bedömning och tillstyrker därför förslaget.

Yttrande över Konsumentverkets förslag till föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av campingplatser

De föreslagna föreskrifterna är en följd av kommissionens beslut (2009/568/EG) om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke, den s.k. EU-blomman, för campingplatstjänster. Konsumentverket får enligt 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning meddela föreskrifter om dessa kriterier. Det ankommer däremot inte på Konsumentverket att reglera eller pröva ansökningar om EU-blomman. Enligt 1 § nämnda förordning ankommer det i stället på Miljömärkning Sverige AB (f.d. SIS Miljömärkning) att pröva sådana ansökningar.

Remissvar avseende förslag till Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av TV-apparater

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2009/896, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.

Remissvar över Konsumentverkets förslag till allmänna råd om ändring i riktlinjer för varudeklaration av begagnad personbil

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2007/847, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet ska granska förslag till lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt (jfr. Dir. 2008:57). Allmänna råd omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.

Alla nyheter