Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel (Ds 2015:20)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.