Kronofogdemyndighetens hemställan om ändringar i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()