Kulturdepartementets promemoria Driftsstöd till dagspressen (Ds 2009:68)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ku2009/2363/MFI, har remitterats till Regelrådet. Förslaget innehåller ingen författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet ifrån att yttra sig.