Kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.