Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på enskild väg 19943 till Sjaustru före utfart på väg 556, Gammelgarn, Gotlands kommun

Rubricerat ärende, ert dnr 258-440-12, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.