Länsstyrelsens i Gotlands län förslag till lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på enskild väg

Länsstyrelsens i Gotlands län förslag till lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på enskild väg Rubricerade ärende, ert diarienummer 258-2288-11, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.