Länsstyrelsens i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på enskild väg från anslutningen av väg 149 till Visby flygplats, Gotlands kommun

Länsstyrelsens i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på enskild väg från anslutningen av väg 149 till Visby flygplats, Gotlands kommun Rubricerade ärende, diarienummer 258-2282-11, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.