Lantmäteriets promemoria En rikstäckande digital registerkarta m.m.

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2016/00947/L1, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.