Lantmäteriets promemorior Indrivning av Lantmäteriets avgifter och Möjlighet att avvisa vissa inskrivningsärenden

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ju2018/02239/L1, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslagen inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.