Lantmäteriets rapport Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2015/6012/PUB, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet finner att remissen innehåller ett ofullständigt förslag till kommunala regler vilka inte omfattas av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 2 MB)

Taggar:

gatuavgifter