Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

Rubricerade ärende, diarienummer 2015/08324, har remitterats till Regelrådet.

Av Regelrådets kontakter med Ekonomistyrningsverket har det framgått att Livsmedelsverket för närvarande samråder med Ekonomistyrningsverket enligt 7§ avgiftsförordningen (1992:191).

Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskriften om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1991:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.