Livsmedelsverkets föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Rubricerade ärende, diarienummer 2763/2013, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till överordnade föreskrifter och EU-kommissionens begäran. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

 

Taggar:

livsmedel