Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll, Dnr 2016/00753

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.